OUR TEAM
Avatar
Jyoti Singhai

CHAIRPERSON

Avatar
Manisha Dubey

MEMBERSHIP DRIVE HEAD

Avatar
Savita

WIE CHAIR

Avatar
Shruti Jain

WIE VICE CHAIR

Avatar
Vipul Sharma

JOINT TECHNICAL HEAD

Avatar
Harshit Pathak

JOINT VICE CHAIRMAN

Avatar
Yashraj Sharma

SPONSORSHIP HEAD

Avatar
Anmol Gupta

JOINT VICE CHAIRMAN

Avatar
Sreeja Indrapu

DESIGN HEAD

Avatar
Bhanu Pratap Singh

EVENT HEAD